Gym Motivation | My Way (2) | ARS Fitness

Isha girIsha naresha paresha mahesha bileshaya bhUShaNa bho | sAmba sadAshiva shambho sha~ Nkara sharaNam me tava charaNayugam || umayA divya suma~ Ngala vigrahayAli~ Ngita vAmA~ Nga vibho | sAmba sadAshiva shambho sha~ NkarasharaNam me tava charaNayugam || UrI kuru mAmaGYamanAthaMdUrI kuru me duritaM bho | sAmba sadAshiva shambho sha~ NkarasharaNam me tava charaNayugam || R^ iShivara mAnasa haMsacharAchara janana sthiti laya kAraNa bho | sAmba sadAshiva shambho sha~ NkarasharaNam me tava charaNayugam || antaHkaraNa vishuddiM bhaktim cha tvayi satIM pradehi vibho | sAmba sadAshiva shambho sha~ Nkara sharaNam me tava charaNayugam || karuNA varuNAlaya mayidAsaudAsastavochito na hi bho | sAmba sadAshiva shambho sha~ NkarasharaNam me tava charaNayugam || jaya kailAsha nivAsa pramathagaNAdhIsha bhU surArchita bho | sAmba sadAshiva shambho sha~ NkarasharaNam me tava charaNayugam || jhanutaka ja~ NkiNu jhanutatkiTataka shabdairnaTasi mahAnaTa bho | sAmba sadAshiva shambho sha~ NkarasharaNam me tava charaNayugam || dharmasthApana daxatryaxa guro daxa yaGYashixaka bho | sAmba sadAshiva shambho sha~ NkarasharaNam me tava charaNayugam || balamArogyaM chAyustvadguNaruchitAm chiraM pradehi vibho | sAmba sadAshiva shambho sha~ NkarasharaNam me tava charaNayugam || bhagavan bharga bhayApaha bhUtapate bhUtibhUShitA~ Nga vibho | sAmba sadAshiva shambho sha~ NkarasharaNam me tava charaNayugam || sharva deva sarvotama sarvadadurvR^ itta garvaharaNa vibho | sAmba sadAshiva shambho sha~ NkarasharaNam me tava charaNayugam || ShaDripu ShaDUrmi ShaDvikAra harasanmukha ShaNmukha janaka vibho | sAmba sadAshiva shambho sha~ NkarasharaNam me tava charaNayugam || satyam GYAnamanantaM brahmetyetallaxaNa laxita bho | sAmba sadAshiva shambho sha~ NkarasharaNam me tava charaNayugam || hA.ahA.ahU.ahU mukha suragAyakagItA padAna padya vibho | sAmba sadAshiva shambho sha~ NkarasharaNam me tava charaNayugam || || iti shrI sha~ NkarAchAryakR^ ita suvarNamAlAstutiH ||

As found on YouTube

Add Comment